مفهوم معماری سازمانی

مفهوم معماری سازمانی در سال ۱۹۸۷ با انتشار مقاله‌ای با نام "چارچوبی برای معماری سیستم‌‌های اطلاعاتی" توسط جان زکمن پایه‌گذاری گردید. زكمن، "معماری سازمانی" را بصورت زیر تعریف نموده است:

"مجموعه‌ای از ارائه‌‌های توصیفی (مدل‌ها) در ارتباط با تشریح یك سازمان چنان كه بتواند منطبق بر نیازمندی‌‌های مدیریت سازمان، تولید شوند."

  • نگاه جامع و یکپارچه به سازمان
  • معماری منسجم المان های سازمانی
img
img
چارچوب معماری سزمانی

چارچوب ها ساختارهای از پیش تعریف شده و دارای سطوح انتزائی هستند که توسط بهترین تجارب جهان در هر حوزه ( معماری سازمانی، توسعه سیستم های نرم افزاری، آزمون سیستم و ... )، بصورت مجموعه‌ای از ابزارها، روش ها، مدل ها، مستندات راهنما ( استانداردهای نمایش فرایندی، کدهای کتابخانه ای و ... ) و ... (متدولوژی) ارائه شده‌اند.

  • بصورت استاندارد و ساخت یافته
  • بهره گیری از الگو و تجارب موفق