زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  خدمات آموزشی و پژوهشی:
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات با دارا بودن تیم مجرب و ارتباطات خوب با اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور، توان انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه آموزش های مختلف را دارا  می باشد.