زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  خدمات معماری سازمانی:
با توجه به تخصص و اهداف و استراتژی شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات، این شرکت مفتخر به ارائه خدمات مختلف مرتبط با معماری سازمانی، مطابق با چارچوب های جهانی و نیازهای سازمان ها با توجه به اهدافشان است. این شرکت در یکی از پروژه هایش چارچوب معماری سازمانی فدرال – FEAF را برای سازمانی خاص مطابق با نیازش و با بررسی بهترین تجارب جهانی موجود بومی کرده است. پیاده سازی معماری سازمانی در سازمان همسوسازی نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با نیازهای کسب و کار، افزایش یکپارچگی زیرساخت های مرتبط، بهبود خدمات سازمانی و غیره را با خود بهمراه دارد. پروژه های مرتبط با معماری سازمانی در حالت کلی فازهای مختلفی دارد.