زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات:
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت های متنوعی داشته و خدمات گوناگونی ارائه می دهد. عمده خدمات این شرکت در زمینه ICT در طبقه بندی های زیر قرار میگ یرد:
  •  خدمات مشاوره ای
  •  خدمات طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • استانداردسازی خدمات فاوای سازمان
پرسنل شرکت تخصص لازم مرتبط با چارچوب های فناوری اطلاعات و ارتباطات (... ,eTOM v14, ITIL v3, IBM) را دارند و در پروژه های مرتبط مطابق با نیاز سازمان در راستای بهبود و استانداردسازی از آنها استفاده میکنند. پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات معمولاً  فازهای شناخت وضع موجود، شناخت و طراحی وضع مطلوب و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب را شامل می شود.