زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
 آزمون نرم افزار:
یکی از مهم ترین مسائل مرتبط با توسعه ی نرم افزار، آزمون و بهبود نرم افزار است. انجام آزمون هزینه های مرتبط با نرم افزارها را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می دهد. معروفترین استاندارد بین المللی مربوط به تست نرم افزار توسط انجمن ISTQB  ارائه شده است. شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در زمینه ی برنامه ریزی، طراحی، آموزش و آزمون نرم افزار مطابق با استاندارد بین المللی ISTQB  فعالیت های متنوعی داشته است.