زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  مشاوره سیستم برنامه ریزی منابع انسانی:
برنامه ریزی منابع سازمان را باید جدیدترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست. مبنای کارکرد ERP تفکر فرآیندی به جای ساختارهای وظیفه ای و تبدیل خواسته های مشتری به داده های کمی در جهت افزایش رضایت مشتریان است. برنامه ریزی منابع سازمان می کوشد تا تمام فرآیندهای سازمان به صورت یکپارچه و با نگرش فرآیندی با یکدیگر مرتبط نماید.
این شرکت با توجه بره تخصص پرسنل امکان ارائه مشاوره در زمینه طراحی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی را دارد.