زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  مشاوره و مدیریت اجرای پروژه:
ارائه مشاوره، نظارت و کنترل در راستای اجرای بهینه ی پروژه های مختلف و در زمینه های مختلف ملی و بین المللی به منظور کمک به رسیدن به اهداف ملی و بین المللی کشوری یکی از افتخارات شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات می باشد.