زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  معماری سازمانی:
معماری سازمانی چارچوبی برای تببین، هماهنگ سازی و همسو سازی کلیه فعالیت ها و عناصر سازمان در جهرت نیل به اهداف راهبردی سازمان است که چابکی سازمان و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و چارچوبی برای تصمیمات آتی در خصوص فناوری ایجاد می نماید. با  اجرای معماری سازمانی، انتخاب صحیح مولفه ها و چگونگی تعامل و کارکرد آن ها بر  یکردیگر در جهت افزایش کارایی سازمان تضمین می گردد.
 شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در زمینه ی تدوین معماری سازمانی مطابق با نیاز سازمان و چارچوب های مطرح موجود فعالیت های مختلفی انجام داده است.