زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات وارتباطات:
چارچوب مدیریت استراتژیک راهنمایی برای سازمان در طرح ریزی تحویل سرویس، اختصاص منابع مناسب و گزارش عملکردی و غیره می باشد. این چارچوب فراتر از دستورالعمل های جزئی است و به حاکمیت سازمان کمک بسیاری می کند. چارچوب طرح ریزی استراتژیک ICT نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حاکمیت ICT در سازمان کمک فراوانی می کند. یک طرح استراتژیک ICT مناسب باید موارد زیر را تضمین و پشتیبانی کند:
  •  باید تضمین کند که عملکرد ICT مطابق با حاکمیت، اولویت ها و اهداف سازمان باشد.
  •  باید اهداف استراتژیک کسب و کار سازمان را پشتیبانی کند
 طرح استراتژیک ICT باید مطابق با استانداردهای جهانی بوده و حداقل گام های زیر را شامل شود:
  •  گام اول: توسعه چشمانداز استراتژیک ICT برای سازمان
  •  گام دوم: توسعه ی نیازمندی های صحیح ICT مطابق با نیازمندی های فعلی و آینده کسب و کار
  •  گام سوم: توسعه استراتژی ICT واقع بینانه و دست یافتنی
  •  گام چهارم: تضمین متعهد بودن به استراتژی ICT با توجه به استراتژی و اهداف و تخصص پرسنل شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات
این شرکت امکان طرح ریزی استراتژیک برای سازمان را دارد.