زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات:
با توجه به حرکت سریعِ رشد و بلوغ دانش در جهان به خصوص در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ها برای ماندن در عرصه ی رقابت مجبور به همراهی با این حرکت هستند. این رقابت و پیشرفت جهانی منجر به ایجاد چارچوب ها و استانداردهایی در این حوزه شده است که می توان کتابخانه ی زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL v3) را به عنوان مهم ترین استاندارد در این حوزه نام برد. برای سازمان ها رسیدن به این استاندارد جهانی و بهبود سازمانی در گرو پروژه های» طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات  است.
نظر به اینکه شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات با اهداف خاص پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کند، این شرکت توانسته پروژه های مختلفی در زمینه ی طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد. عمده فعالیت این شرکت در زمینه ی طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات مطابق با چارچوب های مطرح جهانی مانند IBM ،ITILv3 eTOM ،HP ،PRM-IT و غیره است که قادر است آنها را مطابق با اهداف خاص سازمانی بومی سازی کند.