زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  خط و مشی شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات:
  • ارائه طرح، مشاوره، محاسبه، تولید، نظارت و نصب و راه اندازی، نگهداری و بازایابی بین المللی کلیه تجهیزات و خدمات فاوا 
  •  کمک به تاسیس مراکز رشد صادرات فناوری اطلاعات ایران در سایر کشورها 
  •  بازنگری، اصلاح و توسعه ساختار مدیریت فرآیندها فاوا متناسب با نیازهای سازمانی 
  •  بهینه سازی، بهبود و تقویت حاکمیت فاوا متناسب با نیازهای سازمان 
  •  فراهم آوردن بستری مناسب برای بکارگیری خدمات فاوا 
  •  یکپارچگی و هماهنگی زیرساخت فاوا مطابق با نیازهای سازمانی 
  •  بهبود کیفیت تولید نرم افزار 
  •  استانداردسازی فاوا مطابق با نیازهای سازمان