زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  مشتریان شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات:
  •  شرکت ایز ایران 
  •  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) 
  •  پژوهشگاه فضای مجازی- سازمان فضای مجازی
  •  شرکت توانیر 
  •  وزارت کشور 
  •  وزارت صنایع و معادن
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  • شرکت آوای فناوری اطلاعات سلامت