زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  شرکای تجاری
  • شرکت کامپیوتر و روشهای مکانیزه
  •  شرکت تک پنجره الکترونیک
  • شرکت گستره نگار
  •  شرکت آراتل هوشمند آفتاب
  • شرکت International IT House   امارات