زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  فعالیت های شرکت
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات (سهامی خاص)در زمینه های ارائه طرح جامع، مشاوره، نظارت تولید، راه اندازی و تست و نگهداری کلیه پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی و برنامه ریزی منابع سازمانی فعالیت های مختلفی انجام داده است. برخی زمینههای فعالیت شرکت و تجارب شرکت عبارت است از:
  • طراحی و تدوین طرح جامع فاوا
  •  طراحی و تدوین برنامه استراتژیک
  •  طراحی و تدوین طرح معماری سازمانی
  •  برنامه ریزی، طراحی و مدیریت آزمون نرم افزار
  •  خدمات مشاوره در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی - ERP 
  •  خدمات مشاوره در مدیریت و اجرای پروژه های ملی فاوا 
  •  آموزش های تخصصی خاص در حوزه فاوا