زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  درباره شرکت
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در سال 1382 با هدف مشاوره و ارائه راه حل ­ها و خدمات مناسب و خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات
به سازمان ها و ارائه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و رویکردهای معماری سازمانی و غیره منطبق با روندها و استانداردهای بین
المللیِ به روز و بومی شده تأسیس و با همت و اعتقاد راسخ کارشناسان متخصص صنایع و اساتید متعهد و متخصص دانشگاه های کشورمان
موفق به اجرای پروژه­ های متعددی در مقیاس بزرگ و ملی در این زمینه شده است. مدیران و پرسنل این شرکت، همواره کوشیده­ اند با
استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های مشتری، آنها را در انجام مأموریت ها و دستیابی به اهدافشان یاری نموده و تا حصول
نتیجه همراه آنها باشند.