زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
  اخبار 

Entries for the 'اخبار آی سی تی' Category

  کارآفرینی ICT برای تاثیر اجتماعی ، شعار سال ITU
تاریخ: 1393/12/13  گروه: اخبار آی سی تی, اخبار معماری سازمانی