قابلیت کسب و کار

قابلیت (Capability): بیانگر میزان توانایی (ضمنی و بالقوه) است که یک سازمان، فرد و یا یک سیستم دارا بوده و یا می تواند دارا شود. به بیانی دیگر میتوان چنین گفت که قابلیت­های سازمانی میزان توانمندی سازمان در پاسخگویی به ماموریت­ها، چشم انداز و راهبردها و سطح انتظارات سازمان می­باشد.

  • بیانگر توانمندی های سازمان
  • نقطه اتصال برناهه ها و اهداف استراتژیک سازمان
  • بیانگر وضعیت بلوغ سازمان
img
img
متامدل کلان از قابلیت های سازمانی در معماری سازمانی

قابلیت های سازمانی در لایه های اصلی معماری سازمانی ( فرایند ، داده، سیستم و زیرساخت) قابل پیاده سازی می باشند. بعبارت دیگر برای تحقق و عینیت بخشیدن به یک قابلیت سازمانی لازم است تا آن قابلیت را در لایه های اصلی معماری سازمانی نمایان سازیم. این مهم بدان معنا است که لازم است تا فرایندها، اقلام اطلاعاتی، سیستم های موردنیاز و همچنین زیرساخت مورد نیاز برای پیاده سازی موفق از قابلیت مربوطه را، بدرستی مدلسازی کنیم.

  • نقطه اتصال المان های سازمانی با اهداف استراتژیک